Houston, TX has zero streets

Houston, TX has zero streets